top of page

A Medxray eK társaság általános szerződési feltételei

'1 Általános: Ezek a szállítási és fizetési feltételek az összes ajánlat, megrendelés-visszaigazolás és a Medxray eK által történő áruszállítási szerződés részét képezik. Az eltérő megállapodások és feltételek csak akkor kötelezőek, ha azokat a Medxray eK írásban megerősíti. A szállítások vagy a részleges szállítások elfogadásával ezeket felismerték.

'2 Ajánlatok és árak: A Medxray eK ajánlatai nem kötelező érvényűek. Az illusztrációk, rajzok, méretek, mért értékek hozzávetőleges értékek és nem jelentenek semmilyen különleges biztosítást a tulajdonságokról Az ajánlat leírásától való kisebb eltérések jóváhagyottnak minősülnek, és nem befolyásolják a szerződés teljesítését. Ez vonatkozik a hardver és szoftver műszaki fejlődésének figyelembevételére, és ha az ügyfél nem romlik az ajánlathoz képest. Az árak nettó árak euróban, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Ezeket külön számolják a törvényben alkalmazandó árfolyamon. Az árak raktárról származnak telepítés, használati, csomagolási, szállítási és biztosítási költségek nélkül.

3 Kézbesítés, késés és lehetetlenség: A kézbesítési idők csak akkor kötelezőek, ha azokat a Medxray eK írásban megerősítette. A szállítási határidő akkor teljesül, ha az árukat a Medxray eK határidőn belül elküldte. Ha a Medxray eK cég nem teljesíti a szállítást, és az ügyfél legalább 14 napos türelmi időt szab meg, és ha ezt a Medxray eK nem teljesíti, akkor az ügyfél a további jogok kizárásával elállhat a szerződéstől. Ez az időszak ésszerű idővel meghosszabbodik, ha olyan vis maior, mint tűz, vihar, víz, sztrájk, elzárások, forgalmi zavarok, háború, vám akadályai a Medxray eK-nál vagy az alvállalkozóknál, a szállítási lehetőségek meghibásodása esetén. Pl. Repülőgépből. Ha a megnevezett körülmények a szállítást lehetetlenné vagy ésszerűtlenné teszik, a Medxray eK vállalat mentesül a szállítási kötelezettség alól. A Medxray eK szállítmányai esetében a teljesítés helye a Medxray eK helye. Amikor az árut átadják a postának vagy más fuvarozónak, a kockázat átruházódik a vevőre. Ha a vevő nem teljesíti az átvételt, a Medxray eK az árut a vevő költségére tárolhatja. Ha a vevő a számára meghatározott türelmi idő után nem fogadja el a leszállítandó árut, a Medxray eK cég megtagadhatja a szerződés teljesítését, és kártérítésként a tényleges kárt is követelheti. Fenntartjuk a jogot további igények benyújtására.

4 Fizetési feltételek: A teljesített szolgáltatások számláit 8 napon belül készpénzben kell megfizetni, levonás nélkül. Orvosi rendszerek szállítása esetén a megbeszélt vételár 50% -át készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni. az ügyfél a telepítés előtti megrendelés napján. Az áruk csak akkor kerülnek kiszállításra, amikor a kaució befizetésre került, és amikor a Medxray eK rendelkezni tud vele. Ha írásban másként nem állapodnak meg, az áruk szállításáról szóló számlákat 10 napon belül, levonás nélkül ki kell fizetni. A kifizetéseket csak erre kifejezetten felhatalmazott személyek fogadhatják el. A kártérítéseket csak akkor fizették meg, amikor a Medxray eK rendelkezni tud velük. Ha az ügyfélnek részben vagy teljesen késedelmes a fizetése, akkor késedelmi kamatot kell fizetnie a Deutsche Bundesbank vonatkozó diszkontrátája felett 6% -os éves kamatlábbal, a szállító minden egyéb jogának sérelme nélkül. Az alapértelmezés emlékeztető nélkül történik. A beszámításra vagy megtartásra csak akkor kerülhet sor, ha az ellenkérelmek jogilag kötelezőek vagy vitathatatlanok.

5 Tulajdonjog megőrzése: Az áruk mindaddig a szállító tulajdonában maradnak, amíg minden olyan igény teljesül, amelyre a vevővel / vevővel szemben jogosult (a tulajdonjog megőrzésének tárgyát képező áruk), még akkor is, ha az egyes árukat megfizették. Zálogba adás vagy biztosíték útján történő átruházás nem megengedett. Ha az ügyfél az esedékességet követő 10 napon belül nem teljesíti teljes egészében vagy részben fizetési kötelezettségeit, ha csekket nem készpénzben fizet, túlzott eladósodás vagy fizetési késedelem áll fenn

Karl Marton

Mtk-Nürnberg

Hochstrasse 110

90522 Oberasbach

vagy ha egyezség vagy csődeljárás iránti kérelmet nyújtottak be, a szállító jogosult a tulajdonjog megőrzésének tárgyát képező árut azonnal birtokba venni. A vevő hozzáférést biztosít a szállítóhoz vagy ügynökéhez az összes üzleti helyiséghez, munkaidőben. A szerződés átadására vagy birtokba vételére irányuló kérelem nem jelenti a szerződéstől való elállást. A Medxray eK jogosult a tulajdonjog megőrzéséhez kötött árukat körültekintő üzletember gondosságával elidegeníteni, és kielégíteni a Bizottság fennálló követeléseit. bevétel.

„6 Garancia, a felelősség korlátozása: A bizonyítható gyártási és anyaghibákra, beleértve az írásban garantált tulajdonságokat is, a kézbesítés napjától a jótállási kötelezettséget vállaljuk. A Medxray eK által telepített rendszerek garanciája csak akkor adható meg, ha a gyártó által előírt karbantartási munkák elvégezhetők (évente legalább kétszer). A vevő vállalja, hogy betartja a megbeszélt karbantartási dátumokat, és garantálja a Medxray eK számára a hozzáférést az adott rendszerekhez. Ha a vevő nem hajlandó betartani a karbantartási határidőket, a garanciális kötelezettség azonnali hatállyal lejár. Az esetleges hibákat haladéktalanul és írásban be kell jelenteni a Medxray eK-nak. A Medxray eK vállalja, hogy a garanciavállalási időn belül a hibát a kockázat átruházását követően ingyenesen kijavítja, pótlókat szállít vagy megtéríti a vételárat. Ha a garanciális időn belül a Medxray eK szállít egy pótló / áthidaló eszközt, akkor a szállítási költségeket az ügyfél viseli. A jótállási kötelezettség akkor jár le, ha a nyilvánvaló hibákról 14 napon belül írásban nem jelentenek be; az árukat nem megfelelő kezelés és tárolás okozta, vagy azokat helytelenül módosították vagy javították a Medxray eK beleegyezése nélkül. Ha az ügyfél kereskedő, a hibákról szóló értesítések nem befolyásolják a vételár esedékességét. Ha az ügyfél eladja a leszállított árut (hardvert és szoftvert), akkor az ügyfél felelős a jótállásért. Ha az ügyfél szerződésben több eszközt vagy több eszközből álló rendszert vásárol szoftverrel vagy szoftver nélkül, akkor a megrendelés leadása során megállapodnak abban, hogy a csökkentés vagy átalakítás igénye csak a hibák által érintett egyes részekre, eszközökre vagy a megfelelő szoftverekre vonatkozik. Ha az üzemeltetési és karbantartási utasításokat nem tartják be, a vevő változtatásokat hajt végre, vagy alkatrészeket cserél, vagy ha olyan fogyóeszközöket használnak, amelyek nem felelnek meg az eredeti előírásoknak, minden követelés vagy jog érvénytelen; kivéve, ha a hiba nem annak tulajdonítható. Ha az ügyfél a törvényes határidőn túli szavatossági időszakot kap, ebből nem támaszthat igényt cserére, visszavonásra vagy kártérítésre. A vevő követelései és jogai a hibák miatt kizárólag a kiegészítő teljesítményre korlátozódnak. Ha ez nem sikerül, a vevő csökkentheti az árat, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a szállítási cikkekben nem találnak hibát, az ügyfél viseli az ellenőrzési költségeket. Az adatvesztés elkerülése érdekében az ügyfélnek kifejezetten ajánlott a napi adatmentés. A technika jelenlegi állása szerint az eredeti adathordozók vírusokkal is megfertőződhetnek. A termékeket megfelelő gondossággal szállítjuk. Ha mégis vírusokkal fertőzött szoftvert szállítanak, a Medxray eK csak súlyos gondatlanság esetén felel. Eredeti szoftver (pl. Operációs rendszer) szállítása esetén az ügyfél mentesít minket minden felelősség alól: A hibákból eredő követelések és jogok csak a közvetlen vevő számára állnak rendelkezésre, és nem ruházhatók át. A Medxray eK által teljes kereskedőknek értékesített használt eszközökre nem vonatkozik a garancia és garancia. A kliens további követelései a Medxray eK céggel és annak helyettes ügynökeivel szemben kizárva, különösen azon károk megtérítése iránti igény, amelyek nem maguk az árukon merültek fel. Az ügyfél vagy harmadik fél által okozott következményes kár, különösen a szerződés megkötéséből eredő gondatlanság, a követelések vétkes megszegése és a gondatlanul elkövetett károkozás kizárt. A felelősség kizárása kiterjed az adatok elvesztésére, a bevételek és megrendelések elvesztésére és a felhasználás elvesztésére is. Ez nem érvényes annyiban, amennyiben a felelősség szándékosság, súlyos gondatlanság vagy az írásban garantált ingatlanok hiánya esetén kötelező.

„7 A teljesítés helye és joghatósága. Teljes kereskedők esetében a Medxray eK cég székhelyének illetékes illetékességi helye vonatkozik a szállításokra, fizetésekre vagy vitákra. A Németországi Szövetségi Köztársaság törvénye. A Medxray eK és az ügyfél között az egységes adásvételi törvény és a Uncitral adásvételi törvény rendelkezései nem érvényesek.

8 A szerződés egyéb megállapodásai és kötelezettségei: Ha e feltételek egyedi szabályai hatástalanok, ez nem érinti a fennmaradó előírások vagy maga a szerződés érvényességét. Ez az írásbeli megállapodás csak írásban módosítható. Az ügyfél egyetért azzal, hogy az üzleti kapcsolatból nyert adatokat a Medxray eK az adatvédelmi törvény értelmében felhasználhatja saját üzleti céljaira, beleértve a kapcsolt vállalkozásokat is.

bottom of page